HĐKT là gì? Nghĩa của từ hđkt

HĐKT là gì?

HĐKT“Hợp đồng kinh tế” trong tiếng Việt.

HĐKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐKT“Hợp đồng kinh tế”.

Hợp đồng kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của HĐKT

HĐKT có nghĩa “Hợp đồng kinh tế” trong tiếng Việt.