HĐNDTP là gì? Nghĩa của từ hđndtp

HĐNDTP là gì?

HĐNDTP“Hội đồng nhân dân thành phố” trong tiếng Việt.

HĐNDTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐNDTP“Hội đồng nhân dân thành phố”.

Hội đồng nhân dân thành phố.

Giải thích ý nghĩa của HĐNDTP

HĐNDTP có nghĩa “Hội đồng nhân dân thành phố” trong tiếng Việt.