HDP là gì? Nghĩa của từ hdp

HDP là gì?

HDP“Hurricane Destruction Potential” trong tiếng Anh.

HDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDP“Hurricane Destruction Potential”.

Hurricane Destruction Potential: Tiềm năng hủy diệt cơn bão.

Một số kiểu HDP viết tắt khác:

Peoples' Democratic Party: Đảng Dân chủ Nhân dân.

Hydroxypropyl Distarch Phosphate.

Hierarchical Dirichlet Process: Quy trình Dirichlet phân cấp.

Hazara Democratic Party: Đảng Dân chủ Hazara.

Hope Democratic Party: Đảng Dân chủ Hy vọng.

Hortonworks Data Platform: Nền tảng dữ liệu Hortonworks.

High Density Plasmas: Mật độ cao Plasmas.

Heritage Documentation Programs: Các Chương trình Tài liệu Di sản.

Hankyoreh Democratic Party: Đảng Dân chủ Hankyoreh.

Hierarchical Decision Process: Quy trình quyết định phân cấp.

Hotel Development Partners: Đối tác phát triển khách sạn.

Human Dimensions Programme: Chương trình kích thước con người.

Host Defense Peptide: Peptide bảo vệ vật chủ.

High Definition Porcelain: Sứ độ nét cao.

Hydrocarbon Dew Point: Điểm sương hydrocacbon.

House Democracy Partnership: Quan hệ đối tác về dân chủ trong gia đình.

Hypercubic Direction-Preserving: Bảo quản hướng siêu âm.

High Density Population: Mật độ dân số cao.

Giải thích ý nghĩa của HDP

HDP có nghĩa “Hurricane Destruction Potential”, dịch sang tiếng Việt là “Tiềm năng hủy diệt cơn bão”.