HĐQT là gì? Nghĩa của từ hđqt

HĐQT là gì?

HĐQT“Hội đồng quản trị” trong tiếng Việt.

HĐQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐQT“Hội đồng quản trị”.

Hội đồng quản trị.

Giải thích ý nghĩa của HĐQT

HĐQT có nghĩa “Hội đồng quản trị” trong tiếng Việt.