HĐT là gì? Nghĩa của từ hđt

HĐT là gì?

HĐT“Hội đồng trường” trong tiếng Việt.

HĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐT“Hội đồng trường”.

Hội đồng trường.

Một số kiểu HĐT viết tắt khác:

Hội đồng thi.

Giải thích ý nghĩa của HĐT

HĐT có nghĩa “Hội đồng trường” trong tiếng Việt.