HĐTS là gì? Nghĩa của từ hđts

HĐTS là gì?

HĐTS“Hội đồng tuyển sinh” trong tiếng Việt.

HĐTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐTS“Hội đồng tuyển sinh”.

Hội đồng tuyển sinh.

Giải thích ý nghĩa của HĐTS

HĐTS có nghĩa “Hội đồng tuyển sinh” trong tiếng Việt.