HDV là gì? Nghĩa của từ hdv

HDV là gì?

HDV“Hướng dẫn viên” trong tiếng Việt.

HDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDV“Hướng dẫn viên”.

Hướng dẫn viên.

Giải thích ý nghĩa của HDV

HDV có nghĩa “Hướng dẫn viên” trong tiếng Việt.