HĐXX là gì? Nghĩa của từ hđxx

HĐXX là gì?

HĐXX“Hội đồng xét xử” trong tiếng Việt.

HĐXX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐXX“Hội đồng xét xử”.

Hội đồng xét xử.

Giải thích ý nghĩa của HĐXX

HĐXX có nghĩa “Hội đồng xét xử” trong tiếng Việt.