HEAT là gì? Nghĩa của từ heat

HEAT là gì?

HEAT“High Explosive Anti-Tank” trong tiếng Anh.

HEAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEAT“High Explosive Anti-Tank”.

High Explosive Anti-Tank: Chống tăng nổ cao.
đạn dược.

Giải thích ý nghĩa của HEAT

HEAT có nghĩa “High Explosive Anti-Tank”, dịch sang tiếng Việt là “Chống tăng nổ cao”.