HEIC là gì? Nghĩa của từ heic

HEIC là gì?

HEIC“Honourable East India Company” trong tiếng Anh.

HEIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEIC“Honourable East India Company”.

Honourable East India Company: Công ty Đông Ấn đáng kính.

Giải thích ý nghĩa của HEIC

HEIC có nghĩa “Honourable East India Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty Đông Ấn đáng kính”.