HEMP là gì? Nghĩa của từ hemp

HEMP là gì?

HEMP“High-Altitude Electromagnetic Pulse” trong tiếng Anh.

HEMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEMP“High-Altitude Electromagnetic Pulse”.

High-Altitude Electromagnetic Pulse: Xung điện từ độ cao.

Giải thích ý nghĩa của HEMP

HEMP có nghĩa “High-Altitude Electromagnetic Pulse”, dịch sang tiếng Việt là “Xung điện từ độ cao”.