HES là gì? Nghĩa của từ hes

HES là gì?

HES“Home Electronic Systems” trong tiếng Anh.

HES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HES“Home Electronic Systems”.

Home Electronic Systems: Hệ thống điện tử gia đình.

Một số kiểu HES viết tắt khác:

Historic Environment Scotland: Môi trường lịch sử Scotland.

Higher Ed Services: Dịch vụ Ed cao hơn.

Huayu Enrichment Scholarship: Học bổng làm giàu Huayu.

Hypertext Editing System: Hệ thống chỉnh sửa siêu văn bản.

Hyperspectral Environmental Suite: Bộ Môi trường Hyperspectral.

Harvard Extension School: Trường mở rộng Harvard.

Heritage Elementary School: Trường tiểu học Heritage.

Hybrid Electronic Systems: Hệ thống điện tử lai.

Home Entertainment Suppliers: Các nhà cung cấp giải trí gia đình.

Historical European Swordsmanship: Kiếm thuật Châu Âu lịch sử.

Higher Education System: Hệ thống giáo dục đại học.

Home Energy Station: Trạm năng lượng tại nhà.

Hairy/Enhancer of Split: Lông / Tăng cường phân tách.
Hes.

Hairy and Enhancer of Split: Rậm lông và tăng cường phân chia.

Giải thích ý nghĩa của HES

HES có nghĩa “Home Electronic Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện tử gia đình”.