HESH là gì? Nghĩa của từ hesh

HESH là gì?

HESH“High-Explosive” trong tiếng Anh.

HESH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HESH“High-Explosive”.

High-Explosive: Chất nổ cao.

Một số kiểu HESH viết tắt khác:

Squash-Head: Squash-Head.
đạn dược.

Giải thích ý nghĩa của HESH

HESH có nghĩa “High-Explosive”, dịch sang tiếng Việt là “Chất nổ cao”.