HEU là gì? Nghĩa của từ heu

HEU là gì?

HEU“Highly Enriched Uranium” trong tiếng Anh.

HEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEU“Highly Enriched Uranium”.

Highly Enriched Uranium: Uranium được làm giàu cao.

Giải thích ý nghĩa của HEU

HEU có nghĩa “Highly Enriched Uranium”, dịch sang tiếng Việt là “Uranium được làm giàu cao”.