HEWITTS là gì? Nghĩa của từ hewitts

HEWITTS là gì?

HEWITTS“Hills in England, Wales and Ireland over Two Thousand feet” trong tiếng Anh.

HEWITTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEWITTS“Hills in England, Wales and Ireland over Two Thousand feet”.

Hills in England, Wales and Ireland over Two Thousand feet: Những ngọn đồi ở Anh, xứ Wales và Ireland cao hơn Hai nghìn feet.

Giải thích ý nghĩa của HEWITTS

HEWITTS có nghĩa “Hills in England, Wales and Ireland over Two Thousand feet”, dịch sang tiếng Việt là “Những ngọn đồi ở Anh, xứ Wales và Ireland cao hơn Hai nghìn feet”.