HFAC là gì? Nghĩa của từ hfac

HFAC là gì?

HFAC“Human Factors” trong tiếng Anh.

HFAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HFAC“Human Factors”.

Human Factors: Yếu tố con người.

Giải thích ý nghĩa của HFAC

HFAC có nghĩa “Human Factors”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố con người”.