HFE là gì? Nghĩa của từ hfe

HFE là gì?

HFE“Human Fertilisation and Embryology” trong tiếng Anh.

HFE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HFE“Human Fertilisation and Embryology”.

Human Fertilisation and Embryology: Thụ tinh và Phôi thai ở người.
Đạo luật Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của HFE

HFE có nghĩa “Human Fertilisation and Embryology”, dịch sang tiếng Việt là “Thụ tinh và Phôi thai ở người”.