HIRA là gì? Nghĩa của từ hira

HIRA là gì?

HIRA“Health Insurance Review and Assessment” trong tiếng Anh.

HIRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HIRA“Health Insurance Review and Assessment”.

Health Insurance Review and Assessment: Rà soát và Đánh giá Bảo hiểm Y tế.

Một số kiểu HIRA viết tắt khác:

Hazard Identification and Risk Assessment: Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro.

Giải thích ý nghĩa của HIRA

HIRA có nghĩa “Health Insurance Review and Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Rà soát và Đánh giá Bảo hiểm Y tế”.