HKDDVN là gì? Nghĩa của từ hkddvn

HKDDVN là gì?

HKDDVN“Hàng không dân dụng Việt Nam” trong tiếng Việt.

HKDDVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKDDVN“Hàng không dân dụng Việt Nam”.

Hàng không dân dụng Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của HKDDVN

HKDDVN có nghĩa “Hàng không dân dụng Việt Nam” trong tiếng Việt.