HKF là gì? Nghĩa của từ hkf

HKF là gì?

HKF“Hawaii Kendo Federation” trong tiếng Anh.

HKF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKF“Hawaii Kendo Federation”.

Hawaii Kendo Federation: Liên đoàn Kendo Hawaii.

Một số kiểu HKF viết tắt khác:

Hungarian Kendo Federation: Liên đoàn Kendo Hungary.

Giải thích ý nghĩa của HKF

HKF có nghĩa “Hawaii Kendo Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Kendo Hawaii”.