HKHKT là gì? Nghĩa của từ hkhkt

HKHKT là gì?

HKHKT“Hội khoa học kỹ thuật” trong tiếng Việt.

HKHKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKHKT“Hội khoa học kỹ thuật”.

Hội khoa học kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của HKHKT

HKHKT có nghĩa “Hội khoa học kỹ thuật” trong tiếng Việt.