HKHKTVN là gì? Nghĩa của từ hkhktvn

HKHKTVN là gì?

HKHKTVN“Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam” trong tiếng Việt.

HKHKTVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKHKTVN“Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam”.

Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của HKHKTVN

HKHKTVN có nghĩa “Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam” trong tiếng Việt.