HKTT là gì? Nghĩa của từ hktt

HKTT là gì?

HKTT“Hộ khẩu thường trú” trong tiếng Việt.

HKTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKTT“Hộ khẩu thường trú”.

Hộ khẩu thường trú.

Giải thích ý nghĩa của HKTT

HKTT có nghĩa “Hộ khẩu thường trú” trong tiếng Việt.