HLTTQG là gì? Nghĩa của từ hlttqg

HLTTQG là gì?

HLTTQG“Huấn luyện thể thao quốc gia” trong tiếng Việt.

HLTTQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HLTTQG“Huấn luyện thể thao quốc gia”.

Huấn luyện thể thao quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của HLTTQG

HLTTQG có nghĩa “Huấn luyện thể thao quốc gia” trong tiếng Việt.