HN1 là gì? Nghĩa của từ hn1

HN1 là gì?

HN1“Bis(2-chloroethyl)ethylamine” trong tiếng Anh.

HN1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HN1“Bis(2-chloroethyl)ethylamine”.

Bis(2-chloroethyl)ethylamine: .

Giải thích ý nghĩa của HN1

HN1 có nghĩa “Bis(2-chloroethyl)ethylamine”, dịch sang tiếng Việt là “”.