HNHT là gì? Nghĩa của từ hnht

HNHT là gì?

HNHT“Hội nghị hiệp thương” trong tiếng Việt.

HNHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HNHT“Hội nghị hiệp thương”.

Hội nghị hiệp thương.

Giải thích ý nghĩa của HNHT

HNHT có nghĩa “Hội nghị hiệp thương” trong tiếng Việt.