HNV là gì? Nghĩa của từ hnv

HNV là gì?

HNV“Hội Nhà văn” trong tiếng Việt.

HNV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HNV“Hội Nhà văn”.

Hội Nhà văn.

Giải thích ý nghĩa của HNV

HNV có nghĩa “Hội Nhà văn” trong tiếng Việt.