HOMA là gì? Nghĩa của từ homa

HOMA là gì?

HOMA“Homeostasis model assessment” trong tiếng Anh.

HOMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HOMA“Homeostasis model assessment”.

Homeostasis model assessment: Đánh giá mô hình cân bằng nội môi.

Một số kiểu HOMA viết tắt khác:

Honolulu Museum of Art: Bảo tàng nghệ thuật Honolulu.
HoMA.

Giải thích ý nghĩa của HOMA

HOMA có nghĩa “Homeostasis model assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá mô hình cân bằng nội môi”.