HOU là gì? Nghĩa của từ hou

HOU là gì?

HOU“Higher-Order Unification” trong tiếng Anh.

HOU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HOU“Higher-Order Unification”.

Higher-Order Unification: Hợp nhất đơn hàng cao hơn.

Một số kiểu HOU viết tắt khác:

Houston.

Hellenic Open University: Đại học Mở Hellenic.

Hands-On Universe: Vũ trụ thực hành.

Giải thích ý nghĩa của HOU

HOU có nghĩa “Higher-Order Unification”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp nhất đơn hàng cao hơn”.