HPHN là gì? Nghĩa của từ hphn

HPHN là gì?

HPHN“Hòa Phát Hà Nội” trong tiếng Việt.

HPHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HPHN“Hòa Phát Hà Nội”.

Hòa Phát Hà Nội.

Giải thích ý nghĩa của HPHN

HPHN có nghĩa “Hòa Phát Hà Nội” trong tiếng Việt.