HQĐT là gì? Nghĩa của từ hqđt

HQĐT là gì?

HQĐT“Hải quan điện tử” trong tiếng Việt.

HQĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HQĐT“Hải quan điện tử”.

Hải quan điện tử.

Giải thích ý nghĩa của HQĐT

HQĐT có nghĩa “Hải quan điện tử” trong tiếng Việt.