HQHP là gì? Nghĩa của từ hqhp

HQHP là gì?

HQHP“Hải quan Hải Phòng” trong tiếng Việt.

HQHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HQHP“Hải quan Hải Phòng”.

Hải quan Hải Phòng.

Giải thích ý nghĩa của HQHP

HQHP có nghĩa “Hải quan Hải Phòng” trong tiếng Việt.