HRMS là gì? Nghĩa của từ hrms

HRMS là gì?

HRMS“Human Resources Management System” trong tiếng Anh.

HRMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HRMS“Human Resources Management System”.

Human Resources Management System: Hệ thống quản lý nguồn nhân lực.

Giải thích ý nghĩa của HRMS

HRMS có nghĩa “Human Resources Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý nguồn nhân lực”.