HRP là gì? Nghĩa của từ hrp

HRP là gì?

HRP“Human Resource Planning” trong tiếng Anh.

HRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HRP“Human Resource Planning”.

Human Resource Planning: Hoạch định nguồn nhân lực.

Một số kiểu HRP viết tắt khác:

Humanoid Robotics Project: Dự án người máy hình người.

Human Research Program: Chương trình Nghiên cứu Con người.

Horseradish peroxidase: Peroxidase cải ngựa.

Special Programme on Human Reproduction: Chương trình Đặc biệt về Sinh sản ở Người.

Human Remains Pouch: Túi đựng hài cốt người.

Giải thích ý nghĩa của HRP

HRP có nghĩa “Human Resource Planning”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạch định nguồn nhân lực”.