HRS là gì? Nghĩa của từ hrs

HRS là gì?

HRS“Hours” trong tiếng Anh.

HRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HRS“Hours”.

Hours: Giờ.
Một giờ có khoảng thời gian bằng 60 phút.

Một số kiểu HRS viết tắt khác:

Hepatorenal syndrome: Hội chứng gan thận.

Health and Retirement Study: Nghiên cứu sức khỏe và hưu trí.

Human Rights Service: Dịch vụ nhân quyền (Na Uy).

Hydraulics Research Station: Trạm nghiên cứu thủy lực (Anh).

Historical Records Survey: Khảo sát hồ sơ lịch sử.

HRS antenna: Ăng-ten HRS.
Một loại ăng-ten radio.

Hot Record Society: Hiệp hội ghi âm nóng.

Historical Social Research: Nghiên cứu xã hội lịch sử.

Giải thích ý nghĩa của HRS

HRS có nghĩa “Hours”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ”.

Từ này dùng để chỉ khoảng thời gian, và đơn vị thời gian được tính là giờ. Một giờ có 60 phút, nếu quy đổi ra giây là 3600 giây.

Nhiều người chọn cách viết như thế nhằm thu gọn câu từ cho "hours". Nếu 1 giờ thì sẽ là 1 hr, còn từ 2 giờ trở lên sẽ thêm "s" (số nhiều) - ví dụ: 8 hrs (8 giờ).