HSĐKDT là gì? Nghĩa của từ hsđkdt

HSĐKDT là gì?

HSĐKDT“Hồ sơ đăng ký dự thi” trong tiếng Việt.

HSĐKDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSĐKDT“Hồ sơ đăng ký dự thi”.

Hồ sơ đăng ký dự thi.

Giải thích ý nghĩa của HSĐKDT

HSĐKDT có nghĩa “Hồ sơ đăng ký dự thi” trong tiếng Việt.