HSG là gì? Nghĩa của từ hsg

HSG là gì?

HSG“Học sinh giỏi” trong tiếng Việt.

HSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSG“Học sinh giỏi”.

Học sinh giỏi.

Giải thích ý nghĩa của HSG

HSG có nghĩa “Học sinh giỏi” trong tiếng Việt.