HSGQG là gì? Nghĩa của từ hsgqg

HSGQG là gì?

HSGQG“Học sinh giỏi quốc gia” trong tiếng Việt.

HSGQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSGQG“Học sinh giỏi quốc gia”.

Học sinh giỏi quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của HSGQG

HSGQG có nghĩa “Học sinh giỏi quốc gia” trong tiếng Việt.