HSGQT là gì? Nghĩa của từ hsgqt

HSGQT là gì?

HSGQT“Học sinh giỏi quốc tế” trong tiếng Việt.

HSGQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSGQT“Học sinh giỏi quốc tế”.

Học sinh giỏi quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của HSGQT

HSGQT có nghĩa “Học sinh giỏi quốc tế” trong tiếng Việt.