HSSV là gì? Nghĩa của từ hssv

HSSV là gì?

HSSV“Học sinh sinh viên” trong tiếng Việt.

HSSV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSSV“Học sinh sinh viên”.

Học sinh sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của HSSV

HSSV có nghĩa “Học sinh sinh viên” trong tiếng Việt.