HTXDVNN là gì? Nghĩa của từ htxdvnn

HTXDVNN là gì?

HTXDVNN“Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp” trong tiếng Việt.

HTXDVNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HTXDVNN“Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp”.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của HTXDVNN

HTXDVNN có nghĩa “Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp” trong tiếng Việt.