HUL là gì? Nghĩa của từ hul

HUL là gì?

HUL“Harvard University Library” trong tiếng Anh.

HUL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HUL“Harvard University Library”.

Harvard University Library: Thư viện Đại học Harvard.

Một số kiểu HUL viết tắt khác:

Hindustan Unilever Limited: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hindustan Unilever.

Howard University Libraries: Thư viện Đại học Howard.

Giải thích ý nghĩa của HUL

HUL có nghĩa “Harvard University Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện Đại học Harvard”.