HVANND là gì? Nghĩa của từ hvannd

HVANND là gì?

HVANND“Học viện An ninh Nhân dân” trong tiếng Việt.

HVANND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVANND“Học viện An ninh Nhân dân”.

Học viện An ninh Nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của HVANND

HVANND có nghĩa “Học viện An ninh Nhân dân” trong tiếng Việt.