HVBCVT là gì? Nghĩa của từ hvbcvt

HVBCVT là gì?

HVBCVT“Học viện Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

HVBCVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVBCVT“Học viện Bưu chính Viễn thông”.

Học viện Bưu chính Viễn thông.

Giải thích ý nghĩa của HVBCVT

HVBCVT có nghĩa “Học viện Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.