HVCH là gì? Nghĩa của từ hvch

HVCH là gì?

HVCH“Học viên cao học” trong tiếng Việt.

HVCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVCH“Học viên cao học”.

Học viên cao học.

Giải thích ý nghĩa của HVCH

HVCH có nghĩa “Học viên cao học” trong tiếng Việt.