HWS là gì? Nghĩa của từ hws

HWS là gì?

HWS“Hypersonic Weapon System” trong tiếng Anh.

HWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HWS“Hypersonic Weapon System”.

Hypersonic Weapon System: Hệ thống vũ khí siêu thanh.

Một số kiểu HWS viết tắt khác:

Hot Water System: Hệ thống nước nóng.

High Way Star: Ngôi sao đường cao.

Health Web Science: Khoa học web về sức khỏe.

Hahalis Welfare Society: Hội phúc lợi Hahalis.

Hospitality Worldwide Services: Dịch vụ khách sạn trên toàn thế giới.

Giải thích ý nghĩa của HWS

HWS có nghĩa “Hypersonic Weapon System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống vũ khí siêu thanh”.