IABP là gì? Nghĩa của từ iabp

IABP là gì?

IABP“Intra-Aortic Balloon Pump” trong tiếng Anh.

IABP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IABP“Intra-Aortic Balloon Pump”.

Intra-Aortic Balloon Pump: Bơm khí cầu nội động mạch chủ.

Một số kiểu IABP viết tắt khác:

International Alliance of Business Professionals: Liên minh quốc tế các chuyên gia kinh doanh.

International Association of Business and Parliament: Hiệp hội Doanh nghiệp và Nghị viện Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IABP

IABP có nghĩa “Intra-Aortic Balloon Pump”, dịch sang tiếng Việt là “Bơm khí cầu nội động mạch chủ”.