IBEP là gì? Nghĩa của từ ibep

IBEP là gì?

IBEP“Brazilian Institute of Pedagogical Issues” trong tiếng Anh.

IBEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IBEP“Brazilian Institute of Pedagogical Issues”.

Brazilian Institute of Pedagogical Issues: Viện các vấn đề sư phạm Brazil.

Giải thích ý nghĩa của IBEP

IBEP có nghĩa “Brazilian Institute of Pedagogical Issues”, dịch sang tiếng Việt là “Viện các vấn đề sư phạm Brazil”.