ICLA là gì? Nghĩa của từ icla

ICLA là gì?

ICLA“Irish Copyright Licensing Agency” trong tiếng Anh.

ICLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ICLA“Irish Copyright Licensing Agency”.

Irish Copyright Licensing Agency: Cơ quan cấp phép bản quyền Ailen.

Một số kiểu ICLA viết tắt khác:

International Comparative Literature Association: Hiệp hội Văn học So sánh Quốc tế.

International College of Liberal Arts: Cao đẳng nghệ thuật tự do quốc tế.

International Cognitive Linguistics Association: Hiệp hội ngôn ngữ học nhận thức quốc tế.

Information, Counselling and Legal Assistance: Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý.

Indian Claims Limitations Act: Đạo luật giới hạn khiếu nại của Ấn Độ.

International Civil Liberties Alliance: Liên minh Tự do Dân sự Quốc tế.

International and Comparative Law in Africa: Luật So sánh và Quốc tế ở Châu Phi.

Intercollegiate League of America: Liên đoàn đại học của Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của ICLA

ICLA có nghĩa “Irish Copyright Licensing Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan cấp phép bản quyền Ailen”.