IDEK là gì? Nghĩa của từ idek

IDEK là gì?

IDEK“I Don't Even Know” trong tiếng Anh.

IDEK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IDEK“I Don't Even Know”.

I Don't Even Know: Tôi thậm chí không biết.

Giải thích ý nghĩa của IDEK

IDEK có nghĩa “I Don't Even Know”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi thậm chí không biết”.